آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

خدمات حسابداری شرکت آروین فرتاک

خدمات حسابداری مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی
 -تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
-تحریر دفاتر قانونی شامل روزنامه – کل – تهیه و تنظیم فرم گروه 2-3 طبق استانداردها
-پیش ثبت نام و ثبت نام ارزش افزوده
-تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده
-دریافت گواهینامه ارزش افزوده
-تهیه و تنظیم گزارشات فصلی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
-تهیه و تنظیم مالیات حقوق پرسنل
-تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی