آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آموزش حسابداری: اصطلاحات

آموزش حسابداری

کار برگ

یک فرم چند ستونی که کمکی برای تهیه صورت‌های مالی از طریق تراز آزمایشی است

آموزش حسابداری

ثبت معکوس

آخرین مرحله در چرخه حسابداری، ثبت های معکوس است.

آموزش حسابداری

حساب دائمی

حساب دائمی یا حساب حقیقی، حساب‌های دارایی، بدهی و سرمایه هستند که در پایان دوره بسته نمی‌شوند.

آموزش حسابداری

چرخه عملیات

مدت زمانی که پول برای کالا و خدمات پرداخت می‌شود و این کالا و خدمات به مشتریان ارائه و در ازاء آن وجوه نقد دریافت می‌شود.

آموزش حسابداری

حساب موقت

حساب‌های درآمد و هزینه را با توجه به اینکه به یک دوره معین مربوط و در پایان دوره بسته می‌شوند، اصطلاحآ حساب موقت (اسمی) می‌نامند. در واحدهای تک مالکی، حساب برداشت نیز یک حساب موقت است.

آموزش حسابداری

بدهی بلند مدت

هر بدهی به جز بدهی‌های جاری.

آموزش حسابداری

دارایی بلند مدت

هر دارایی به جز دارایی‌های جاری.

آموزش حسابداری

نقدینگی

نقدینگی در حسابداری به زبان ساده یعنی اندازه‌گیری سرعت تبدیل یک قلم به وجه نقد.

آموزش حسابداری

نسبت بدهی

نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها را نسبت بدهی گویند. این نسبت بیانگر آن بخش از دارایی‌ها است که از طریق بدهی تامین شده است.

آموزش حسابداری

نسبت جاری

دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری.

آموزش حسابداری

بدهی جاری

یک بدهی که انتظار می‌رود ظرف یکسال یا یک چرخه عادی واحد تجاری، اگر چرخه عملیات بیشتر از یکسال باشد، پرداخت شود.

آموزش حسابداری

دارایی جاری

یک دارایی که انتظار می‌رود که ظرف دوازده ماه یا یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری (هر کدام که طولانی‌تر است) به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.