آدرس دفتر

بلوار معلم- بین معلم ۵۰ و ۵۲-پلاک ۱۲۵۲ طبقه اول

واحد حسابداری

۰۹۳۳۳۹۱۴۱۰۰

واحد فروش

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۰ و ۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۵

Sale@arvinfartak.ir

امور مشتریان

۰۹۱۵۰۰۷۶۱۴۸

info@arvinfartak.ir

آخرین قوانین و بخشنامه های مالی و حسابداری

مالیات پزشک های قراردادی

1399/06/31 31
مالیات پزشکان قراردادی نیز اگر شامل هر سه نوع مالیات ذکر شده گردد به همان اندازه محاسبه میگردد.
 

مالیات پزشک های قراردادی

مالیات پزشکان قراردادی نیز اگر شامل هر سه نوع مالیات ذکر شده گردد به همان اندازه محاسبه میگردد.

پزشکان قراردادی آن دسته از پزشکانی هستند که با عقد قرارداد برای مدتی و با حقوقی تعیین شده به خدمت مرکز در می آیند.